MENU

Thông báo

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Cà Phê Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

27/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

27/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) X Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

23/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Dầu Thô Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

23/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu Thô tại Sở Giao dịch Hàng ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Hàng Hóa Kim Loại LME Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

23/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 385/QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Nông Sản Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

23/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông Sản tại Sở Giao dịch ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

23/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

20/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 378/QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Cà Phê Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

17/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng cà phê tại Sở Giao dịch Hàng ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

17/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Nghỉ Giao Dịch Một Số Mặt Hàng Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

17/05/2024
(Ban hành kèm theo Thông báo số 373/TB/GĐ-MXV ngày 17/05/2024 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi tiết: Tại đây

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

16/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ/TGĐ-MXV ngày 16/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...