MENU

Tin tức

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

14/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Nghỉ Giao Dịch Một Số Mặt Hàng Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

14/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 466/TB/GĐ-MXV ngày 14/06/2024 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi tiết: Tại ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

14/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ/TGĐ-MXV ngày 13/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

13/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV ngày 12/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

10/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

10/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ/TGĐ-MXV ngày 07/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Cà Phê Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

05/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 446/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng cà phê tại Sở Giao dịch Hàng ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

05/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

05/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[Thông Báo] Thời Hạn Tất Toán Các Hợp Đồng Đến Ngày Thông Báo Đầu Tiên Và Ngày Giao Dịch Cuối Cùng

04/06/2024
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên: STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

04/06/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ/TGĐ-MXV ngày 03/06/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...

[THÔNG BÁO] Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

31/05/2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ/TGĐ-MXV ngày 31/05/2024 về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam) Xem chi ...